Synonyms of caterwauling in English:

caterwauling


See definition of caterwauling

noun

1‘the caterwauling of an aggressive cat’

SYNONYMS

howl, howling, wail, wailing, screech, screeching, shriek, shrieking, scream, screaming, bawl, bawling, cry, crying, yell, yelling, yelp, yelping, yowl, yowling, squall, squalling, whine, whining, ululating

miaowing, miaow