Definition of Yuan Jiang in English:

Yuan Jiang

proper noun

Pronunciation:

Yuan Jiang

/jʊˌɑːn ˈdʒjaŋ/