Definition of Wailing Wall in English:

Wailing Wall

proper noun

Pronunciation:

Wailing Wall

/ˌwāliNG ˈwôl/