Definition of ski tour in US English:

ski tour

noun

  • An act or period of ski touring.

    ‘a cross-country ski tour’