Definition of popishly in US English:

popishly

adverb

derogatory

See popish