Definition of mycotoxicology in US English:

mycotoxicology

noun

Medicine
  • The study of mycotoxicosis and its causes.

Origin

1960s. From myco- + toxicology, after mycotoxic, mycotoxicosis.

Pronunciation

mycotoxicology

/ˌmʌɪkə(ʊ)ˌtɒksɪˈkɒlədʒi/