Main definitions of cfs in English

: cfs1CFS2

cfs1

  • Cubic feet per second.

Main definitions of cfs in English

: cfs1CFS2

CFS2

  • Chronic fatigue syndrome.