Definition of acton in English:

acton

(also aketon)

noun

historical
  • A padded jacket or jerkin worn under armour for protection.

Origin

Middle English. From Anglo-Norman aketoun, aketon, aketun, aketoune, aketune, actone, Anglo-Norman and Old French auqueton from Spanish † alcoton cotton or its etymon Spanish Arabic al-quṭūn cotton, regional variant of classical Arabic al-quṭn from al the + quṭn. Compare Old Occitan aucoton, alcoto padded military tunic (Occitan auqueton child's jerkin).

Pronunciation

acton

/ˈaktən/