Main definitions of eu in English

: Eu1EU2

Eu1

  • The chemical element europium.

Main definitions of eu in English

: Eu1EU2

EU2

abbreviation

  • European Union.

Pronunciation

EU

/ˌiːˈjuː/